นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

บริษัท วิริยะปัญญา เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด ตระหนักถึงความสําคัญด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. บริษัทฯ จะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  2. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทํางานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นํา สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการทํางานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกํากับดูแลให้การ ปฏิบัติงานของพนักงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กําหนดขึ้นโดย เคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  3. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของ อันตรายและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยจะดําเนินการอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจว่าระบบ การป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงจะถูกนําไปใช้อย่างมีประสิทธิผล
  4. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และสร้างจิตสํานึกให้พนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสําคัญของงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
  5. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่ เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดําเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย
    อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
 382
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์